ရည်ရွယ်ချက်များ

သင်တန်းအစီအစဉ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များသည် အောက်ပါမူများပေါ်တွင် အခြေခံသည် –

  • Mekong Lancang နိုင်ငံများမှဒေသခံ ၀န်ထမ်းများနှင့် သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကို မြှင့်တင်ရန် cloud computing သင်တန်းပေးခြင်း။
  • မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်၏ အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်။
  • စီးပွားရေးနှင့်အစိုးရနယ်ပယ်များတွင် cloud computing နည်းပညာကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်။