မဲခေါင်-လန်ချန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အထူးရံပုံငွေ ပရောဂျက်

ဤသင်တန်းအစီအစဉ်ကို သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ သုတေသနဌာန (ICTRC)မှ ရန်ကုန်၊ သုတေသနနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဌာန (DRI) နှင့် ပူးပေါင်း၍ Lancang-Mekong ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အကူအညီဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ Cloud Computing (Microsoft Azure DevOps အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်သူသင်တန်းနှင့် Microsoft Azure လုံခြုံရေးနည်းပညာသင်တန်း) သင်တန်းနှစ်ခုကိုထောက်ပံ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်၏ အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် အလုပ်အကိုင်နှင့် အိုင်တီလုပ်ငန်းများတွင် တိုးတက်ရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်မဲခေါင် – လန်နန်နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။

သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာသုတေသနဌာန (ICTRC) သည်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ သုတေသနနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဌာန၏ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုတေသနစင်တာတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အရပ်ဘက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ e-Village၊ e-Government၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အခြားစီမံကိန်းများအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသာမကလာအို၊ ထိုင်း သင်တန်းအစီအစဉ်ကို Lancang-Mekong ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအထူးရန်ပုံငွေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။