စီမံ၊ ကျောင်းသားရေးရာနှင့် သင်တန်းရေးရာဌာန

ဒေါ်မီမီကျော်
ဒါရိုက်တာ
စီမံဌာန
ဒေါ်စန်းစန်းမော်
တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ
ကျောင်းသားရေးရာနှင့် သင်တန်းရေးရာဌာန
ဦးရန်နောင်စိုး
လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ
စီမံဌာန (အင်ဂျင်နီယာ)
ဒေါ်အေးအေးငြိမ်း
ကထိက
စီမံဌာန (နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး)
ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လွင်
လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ
ကျောင်းသားရေးရာနှင့် သင်တန်းရေးရာဌာန
 
ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်
လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ
ကျောင်းသားရေးရာနှင့် သင်တန်းရေးရာဌာန
 
ဦးဇေသူရမင်း
ရုံးအုပ်
စီမံဌာန
ဒေါ်စုစုစိန်ဝင်း
Superintendent
စီမံဌာန
ဒေါ်သူဇာဝင်း
Superintendent
စီမံဌာန
ဒေါ်ဇာခြည်ဦး
Superintendent
စီမံဌာန
(ဒေတာစင်တာနှင့်ဆာဗာ)
ဒေါ်မင်းမင်းရွှေ
Superintendent
စီမံဌာန
ဒေါ်တင်တင်ထွေး
ဌာနခွဲစာရေး
စီမံဌာန (စာကြည့်တိုက်)
ဒေါ်ထက်ထက်လွင်
အကြီးတန်းစာရေး
စီမံဌာန
ဒေါ်ထက်ထက်အောင်
ရုံးစာရေး
စီမံဌာန
ဦးသီဟသော်ဇင်
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် 
စီမံဌာန (အင်ဂျင်နီယာ)