ဆက်သွယ်ရန်

 လိှုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ အကွက် ၁၂၊ ပါရမီလမ်း၊ လိှုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ

  • contact@ictresearch.edu.mm
  • +၉၅-၁-၆၅၂၅၂၉၊ +၉၅-၁-၆၆၁၇၁၄
  • +၉၅-၁-၆၅၂၅၄၂
  • အနီးဆုံးကားမှတ်တိုင်- အေဒီ၊ ပြည်လမ်း